Homepage 1

NEWS

U.S. News

Georgia News

Resource

Pandemic Information & Financial Resources

GVACC đang cung cấp tùy chọn “Dịch Google ” để hỗ trợ bạn đọc trang web của Bộ Phận bằng các ngôn ngữ khác tiếng Anh. Dịch Google không thể dịch được tất cả các loại tài liệu và có thể không cung cấp bản dịch chính xác. Bất cứ ai dựa vào thông tin thu được từ Dịch Google tự gánh chịu rủi ro khi thực hiện việc này. GVACC không thực hiện bất kỳ lời hứa, nhận định, hoặc bảo đảm nào về tính chính xác của các bản dịch được cung cấp. GVACC và những người đại diện sẽ không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hoặc mất mát phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc thực hiện các thông tin đó, bao gồm nhưng không giới hạn, những thiệt hại hoặc mất mát phát sinh do dựa vào tính chính xác của các thông tin như vậy, hoặc thiệt hại phát sinh từ việc xem, phân phối, hoặc sao chép các tài liệụ như vậy.

Thanks to Our Sponsors