Homepage 1

NEWS

U.S. News

Georgia News

Resource

Pandemic Financial Resources & Information

GVACC đang cung cấp tùy chọn “Dịch Google ” để hỗ trợ bạn đọc trang web của Bộ Phận bằng các ngôn ngữ khác tiếng Anh. Dịch Google không thể dịch được tất cả các loại tài liệu và có thể không cung cấp bản dịch chính xác. Bất cứ ai dựa vào thông tin thu được từ Dịch Google tự gánh chịu rủi ro khi thực hiện việc này. GVACC không thực hiện bất kỳ lời hứa, nhận định, hoặc bảo đảm nào về tính chính xác của các bản dịch được cung cấp. GVACC và những người đại diện sẽ không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hoặc mất mát phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc thực hiện các thông tin đó, bao gồm nhưng không giới hạn, những thiệt hại hoặc mất mát phát sinh do dựa vào tính chính xác của các thông tin như vậy, hoặc thiệt hại phát sinh từ việc xem, phân phối, hoặc sao chép các tài liệụ như vậy.

Department of Labor (Bộ Lao Động Georgia & Hoa Kỳ)

Small Business Loan

Tax Returns

School

Mortage & Utilities

Insurance

Health

Creditors

Unemployment Information

Online Entertainments

Online Entertainments

Resource

Information You May Need

Georgians seeking information on COVID-19 should visit the Department of Health website. The Georgia Department of Public Health (DPH) is providing daily updates and information on COVID-19 (novel coronavirus) in Georgia at 12:00 p.m. (noon) and 7:00 p.m.

Georgians with questions or concerns about COVID-19 may call the State of Georgia COVID-19 hotline: 1-844-442-2681.

Testing for COVID-19 is being done through GA Dept of Public Health. You must be referred by a clinician via online testing request: https://dph.georgia.gov/covid-19-online-testing-request

Welcome to

GVACC

Thanks to Our Sponsors

Contact Us for Help